Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op onze school, maak dan een vrijblijvende afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding.


Download hier: inschrijfformulier.pdf
Per 1 augustus 2021 moeten wij helaas werken met een wachtlijst/leerlingenstop in de groepen 6 t/m 8. 

Er bestaat geen wachtlijst voor vier-jarigen, doordat wij werken en gestart zijn met kleine onderbouwgroepen in het schooljaar 2021-2022 hebben wij op dit moment ook geen wachtlijst voor 4 jarigen.


Wij streven naar en werken hard aan het bieden van Passend onderwijs, willen ieder kind het onderwijs geven dat hij/zij nodig heeft. In ons schoolondersteuningsprofiel (website) staat beschreven wat wij als kindcentrum aan (extra) ondersteuning kunnen bieden. Net als alle scholen in het samenwerkingsverband bieden wij op schoolniveau minimaal de basisondersteuning. Dit is een proces dat binnen ons kindcentrum blijvend de aandacht heeft en waar wij ons blijvend in ontwikkelen/scholen. 

Vorenstaande brengt tevens met zich mee dat de school geen onbeperkte capaciteit kent waar het gaat om toelating van leerlingen die tussentijds instromen.
Vandaar dat wordt gewerkt met een wachtlijst(zie hieronder).

Wachtlijst zij-instroom (groepen 6 t/m 8) 

Wij hechten grote waarde aan een positief groepsklimaat, dit is voor onze eigen kinderen en eventuele nieuwe klasgenoten de belangrijkste basis om zich goed te kunnen ontwikkelen. Bij ieder kind dat instroomt door wisseling van basisschool (de zgn 'zij-instroom') herhalen wij dan ook het proces van groepsvorming. Ook (de implementatie van) ons pedagogisch en didactisch handelen dient in dat geval voor dit kind zorgvuldig verduidelijkt te worden. Vanzelfsprekend willen wij nieuwe kinderen de individuele aandacht geven die zij nodig hebben om klasgenoten en leerkrachten te leren kennen en vertrouwen. Voor alle kinderen geldt dat zij vertrouwen en veiligheid nodig hebben om zich prettig te kunnen ontwikkelen. Deze basis komt onmiddellijk in het gedrang indien sprake is van tussentijdse instroom van nieuwe kinderen in een te grote groep of in een groep waar de vaste leerkracht ontbreekt.

Reden waarom wij werken met maximale groepsgrootte (streven maximaal 32 leerlingen in de groepen 3 t/m 8) alsmede met wachtlijsten op volgorde van aanmelding. De school laat een kind die op de wachtlijst staat  toe als er weer een plaats vrijkomt in een groep en de groepsgrootte niet wordt overschreden en er ruimte is om deze leerling goed onderwijs te bieden (indien er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften).

Het voorgaande beleid  betekent eveneens dat nieuwe kinderen in de leerjaren 3 t/m 8 alleen kunnen instromen op drie vaste data in het schooljaar, te weten de eerste lesdag na de zomer-, herfst- en voorjaarsvakantie. Voor kinderen/gezinnen die van buiten naar Warnsveld/Zutphen verhuizen geldt  een uitzondering wat betreft het kunnen instromen op de vorengenoemde vaste instroomdata (mits geen overschrijding van de groepsgrootte).

Leerlingenstop groep 6 t/m 8

 Nieuwe kinderen die worden aangemeld worden niet als leerling toegelaten als er geen plaats is. Deze situatie doet zich dit schooljaar voor in leerjaar  6/7 en 8. Geen van de lokalen in ons pand is ruim genoeg om plek te bieden aan meer dan het huidige aantal kinderen in deze groep.

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter