Interne begeleidingWe stellen ons even voor. Wij zijn Berith de Wit en Marja van Eunen, intern begeleiders van Montessori kindcentrum de Plotter. Berith is sinds 2021 Interne begeleider van onze school. Daarvoor is zij jarenlang bovenbouwleerkracht geweest. Ik ben sinds 2008 als IB'er verbonden aan onze school. Daarvoor was ik jarenlang o.a. werkzaam als leerkracht onderbouw, adjunct-directeur en bouw coördinator.

Als leerkracht kennen ouders je wel en kinderen ook. Maar als interne begeleider ben je voor een grote groep ouders onzichtbaar. Bovendien zitten we ook wel erg verstopt in ons prachtige gebouw. Kinderen weten de weg naar onze kamertjes wel te vinden. Zeker als ze jarig zijn. Vanwege die 'onzichtbaarheid' dit stukje over wat wij als interne begeleiders doen.

Als uw kind naar school gaat dan heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. De leerkracht zorgt voor het onderwijs, u voor de opvoeding en samen praat u over de ontwikkeling van uw kind, thuis en op school. U bent als het ware partners als het gaat om de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Als er tijdens de ontwikkeling van uw kind vragen rijzen die noch de leerkracht, noch u kunt beantwoorden, dan komen wij als interne begeleiders in beeld. Samen met u en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw kind nodig heeft op school, dan wel thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat er meer nodig is dan wij of u samen kunnen bieden, dan kunnen wij samen advies vragen bij diverse instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord. U moet dan denken bv aan logopedie, fysiotherapie, maar ook onderzoek naar dyslexie, onderzoek naar gedrag of verwerking van een scheiding. Onze rol hierin is vooral de contacten leggen en/of de weg wijzen in die enorme berg aan hulpverlenende instanties. Daarnaast werken wij nauw samen met het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Zij schuiven bij ons aan tafel aan op het moment dat wij als school en u als ouder vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind die wij samen niet kunnen beantwoorden. 

2 keer per jaar bespreken wij met de leerkrachten alle kinderen en maken we samen afspraken over de te zetten stappen. We kijken naar de kwalificaties ( leren)van uw kind, maar ook naar zijn/haar sociale ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Verder sturen wij alle processen aan die te maken hebben met de ondersteuning van kinderen die extra begeleiding vragen van de school en u. Samen met de directeur en het team maken wij beleid op goed onderwijs en dragen zorgen voor een goede uitvoering en haalbare praktijk voor de leerkracht.

Kortom wij werken samen met de directeur, het team en u om een stevige basis te leggen voor uw kind om de wereld met zelfvertrouwen en een koffer vol tools te betreden. Een prachtige klus.

Passend Onderwijs

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking.
In de wet Passend Onderwijs is een drietal doelstellingen opgenomen: 
* Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen passend onderwijs 
* Er is een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen scholen. 
* Alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door. 

In samenwerking met ons samenwerkingsverband IJssel Berkel hebben wij ons schoolondersteuningsprofiel geschreven. Hier staat in wat ouders en leerlingen aan basisondersteuning op onze school kunnen verwachten. In de basisondersteuning zitten voorzieningen die zowel vanuit de richtlijnen van de inspectie van ons verwacht worden als wel voorzieningen waarvan het samenwerkingsverband en scholen samen vinden dat de school dat moet kunnen bieden. Bijvoorbeeld: de school werkt handelingsgericht, de school heeft een gedifferentieerd onderwijsaanbod of op school zijn flexibele werkplekken. 

Iedere school gaat uit van de onderwijsbehoeften van een leerling. Wat heeft deze leerling nodig en hoe gaan we dat organiseren? Er zal gekeken worden of het binnen de eigen school valt te regelen. Zo nodig kan naar een school in de buurt met meer expertise worden verwezen. Ieder schoolbestuur heeft de plicht om een leerling passend onderwijs te bieden. 

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt er gekeken welke middelen de school vanuit de basisondersteuning kan inzetten voor uw kind. Mochten die middelen ontoereikend zijn dan kan er een beroep worden gedaan op extra ondersteuning vanuit onze Stichting Archipel. Zij kunnen faciliteren middels financiering van extra ondersteuning dat tijdelijk of structureel kan worden ingezet.
Ook werken wij intensief samen met Jeugdzorg. In samenwerking met Jeugdzorg en u als ouders zorgen wij, dat, indien nodig begeleiding en ondersteuning kan worden georganiseerd, op het gebied van opvoeding/ zorg.

Berith de Wit  ( dinsdag t/m vrijdag) Marja van Eunen ( dinsdag t/m donderdag)

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter