Interne begeleiding

Even voorstellen.

Ik ben Marja van Eunen. Sinds 7 jaar interne begeleider van montessorischool de Plotter. Daarvoor was ik leerkrachtˇonderbouw, bouwcoîrdinator en VVE coîrdinator. Als leerkracht kennen ouders je wel en kinderen ook. Maarˇals interneˇbegeleider ben je voor een grote groep ouders onzichtbaar. Bovendien zit ik ook wel erg verstopt in ons prachtige gebouw. Kinderen weten de weg naar mijn kamertje wel te vinden. Zeker als ze jarig zijn. Vanwege die ?onzichtbaarheid? dit stukje over wat ik als interne begeleider doe.

Als uw kind naar school gaat dan heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. De leerkracht zorgt voor het onderwijs, u voor de opvoeding en samen praat u over de ontwikkeling van uw kind, thuis en op school. U bent als het ware partners als het gaat om de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Als er tijdens de ontwikkeling van uw kind vragen rijzen die noch de leerkracht, noch u kunt beantwoorden, dan kom ik als interne begeleider in beeld. Samen met u en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw kind nodig heeft op school, dan wel thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat er meer nodig is dan wij of u samen kunnen bieden, dan kunnen wij samen advies vragen bij diverse instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord. U moet dan denken bv aan logopedie, fysiotherapie, maar ook onderzoek naar dyslexie, onderzoek naar gedrag of verwerking van een scheiding. Mijn rol hierin is vooral de contacten leggen en/of de weg wijzen in die enorme berg aan hulpverlenende instanties. 5 keer per jaar bespreek ik met de leerkrachten alle kinderen en maken we samen afspraken over de te zetten stappen. We kijken naar leerresultaten, maar ook naar werkhouding en welbevinden, sociaal functioneren en de motorische ontwikkeling.

Verder is het mijn taak om de infrastructuur binnen de school met betrekking extra begeleiding op individueel, groeps- en schoolniveau in goede banen te leiden en alle wettelijke en bovenschoolse verplichtingen en afspraken te vertalen naar haalbare praktijk voor de leerkracht.ˇ

Kortom ik werk samen met de directeur, het team en u aan goede opvoeding en onderwijs voor alle kinderen. Een prachtige klus.

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs. 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden.
In de wet Passend Onderwijs is een drietal doelstellingen opgenomen: 
* Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen passend onderwijs 
* Er is een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen scholen. 
* Alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door. 

De afgelopen jaren is er vooral achter de schermen door samenwerkingsverbanden, besturen en directies gewerkt aan het, wettelijk, juridisch en theoretisch kader, om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren. 

Zo heeft onze school in kaart gebracht wat wij op dit moment aan extra begeleiding kunnen bieden. Dit najaar hebben wij in samenwerking met ons samenwerkingsverband IJssel/Berkel ons schoolondersteuningsprofiel geschreven. Hier staat in wat ouders en leerlingen aan basisondersteuning op onze school kunnen verwachten. In de basisondersteuning zitten voorzieningen die zowel vanuit de richtlijnen van de inspectie van ons verwacht worden als wel voorzieningen waarvan het samenwerkingsverband en scholen samen vinden dat de school dat moet kunnen bieden. Bijvoorbeeld: de school werkt handelingsgericht, de school heeft een gedifferentieerd onderwijsaanbod of op school zijn flexibele werkplekken. 

Wat is er veranderd?

Iedere school gaat uit van de onderwijsbehoeften van een leerling. Wat heeft deze leerling nodig en hoe gaan we dat organiseren? Er zal gekeken worden of het binnen de eigen school valt te regelen. Zo nodig kan naar een school in de buurt met meer expertise worden verwezen. Ieder schoolbestuur heeft de plicht om een leerling passend onderwijs te bieden. 

Wat is verdwenen, is de leerling gebonden financiering ( rugzak). Met dit extra budget kon een leerling vaak op de eigen school blijven. Nu wordt er gekeken wat de school uit zijn basisvoorziening kan halen. Is dat te weinig, dan kan er een onderwijsarrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Wel is het zo dat daar minder budget voor beschikbaar is. Ook zijn de commissies voor indicatiestelling verdwenen. Deze commissies beslisten of kinderen wel of niet worden toegelaten op het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft wel bestaan, maar er zal langer geprobeerd worden leerlingen op de eigen school begeleiding op maat te geven. 

Wat betekent dat in de praktijk?

Het afgelopen jaar hebben wij voor een aantal kinderen ondersteuning gevraagd vanuit het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. De lijnen waren kort, er kon snel actie ondernomen worden en er werd ondersteuning geboden daar waar wij het nodig hadden. Dit verschilde per hulpvraag. Soms was advies voldoende, leverde onderzoeken verhelderende informatie op, of werden er tijdelijk meer handen in de klas gebracht. We hebben een aantal successen gevierd en leerlingen weer een stapje verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. We hebben echter ook ervaren dat wij niet alles kunnen, ook niet met extra ondersteuning en dat leerlingen beter tot ontwikkeling komen in het speciaal onderwijs.

Marja van Eunen, interne begeleider
Interne begeleider op dinsdagochtend, woensdag en donderdag

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter