Montessori kindcentrumraad

 Leerkrachtgeleding van de MKR
       
 Annemieke Eshuis Marinette Janssen   Mara van Bel  Irma Pieper    
      (adviserend lid) 
 Oudergeleding van de MKR
     
Hayo Ulrike van Beem Kirsten van  
    Schaardenburgh  
Oudergeleding vanuit de kinderopvang 
       
 Sjoukje Delfsma Martine Westerik  Wouter Schopman   Myrna Hendriks
       Adviserend lid van
       de kinderopvang

Wat doet de Montessori kindcentrumraad?

De directie moet het advies of de instemming hebben van de MKR, voordat kan worden besloten over zaken als:
  • algemeen beleid,
  • onderwijskundig beleid,
  • personeelsbeleid en
  • de organisatie van de school.

De directie zal de mening van de MKR in de vorm van een advies of een al dan niet verkregen instemming serieus moeten nemen. Vandaar dat overleg tussen directie en de MKR van groot belang is. 
Dit is noodzakelijk om eventuele geschillen op te kunnen lossen (de directie past een genomen besluit aan en de MKR kan alsnog akkoord gaan, of de directie trekt een genomen voorstel in).
 
Voor vragen, tips of complimenten mail naar: mr.deplotter@archipelprimair.nl


Door deze medezeggenschap, het woord zegt het eigenlijk al, is er basis aanwezig voor een goede inhoudelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de school.
De MKR besluit niet, maar adviseert of verleent instemming.

Ouders en de MKR

Voor ouders zijn de onderstaande punten van belang. Zij kunnen daarop de schoolleiding maar ook de MKR aanspreken.

Pedagogisch klimaat

Ouders dragen een deel van de vorming van hun kinderen over aan de school. De school vormt als het ware het verlengde van de opvoeding thuis waarbij de leerkracht een heel grote rol speelt.

Normen en waarden

De normen en waarden die binnen de gehele school worden gehanteerd zijn voor een groot deel gezichtsbepalend.

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs scoort heel hoog als motief voor de keuze van de school.

Mooie woorden, maar welke zaken worden in de MKR besproken?

In de MKR komen die punten aan de orde die de MKR op dat ogenblik belangrijk acht. 
De MKR kan en zal dus zelf tot initiatieven komen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de directie en zal de directie de MKR vragen om advies of om instemming. 
Tevens kan de MKR als geheel of een geleding binnen de MKR de ouders en/of het personeel als achterban raadplegen. 
Zaken zoals het meerjaren beleid van de school, het personeelsbeleid, de begroting en het schoolwerkplan zijn onderwerpen die besproken worden.

Welke zaken worden niet in de MKR besproken?

De MKR is echter géén klachtenbureau. Natuurlijk zijn de MKR leden bereid om te luisteren naar de ouders en hun eventuele klachten en of opmerkingen. Maar de meest effectieve manier om onderwijskundige zaken of individuele zaken omtrent uw kinderen te bespreken is direct contact opnemen met de schoolleiding of met degene die op dat ogenblik voor de klas staat. 
Dus geen zaken betreffende individuele onderwerpen; maar wel; klassenverkleining, de begroting of het vakonderwijs. 


De MKR praat en overlegt met de directie. De MKR probeert de grote lijnen in de gaten te houden. 
Hieronder volgt een voorbeeld over de werkwijze:
  • de directie komt met een begroting en legt deze voor aan de MKR
  • de MKR bepaalt haar standpunt en deelt dit mee aan de directie
  • vervolgens komt de directie weer met een reactie op het standpunt van de MKR
  • De directie neemt vervolgens een beslissing.
De MKR kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school

MKR communicatiewerkgroep.pdf
 

Samenstelling MKR

De MKR is samengesteld uit een oudergeleding en een teamgeleding. De oudergeleding bestaat uit 3 ouders en een adviserend lid. De teamgeleding bestaat uit 3 leerkrachten en een adviserend lid (de directeur). De zittingsduur is in principe drie jaar. Elk jaar zal er een ouder en een personeelslid aftreden en indien noodzakelijk zullen er verkiezingen gehouden worden. Daarnaast participeren er 3 ouders vanuit de opvang. Zij houden zich bezig met alle beleidszaken rondom de kinderopvang, de peutergroep en de bso. Als adviserend lid is er ook een pedagogisch medewerker van de kinderopvang aanwezig.
 

Informatie naar de ouders

De MKR gebruikt het mededelingenbord in de hal om de ouders over de gang van zaken te informeren. 
Hier kunt u altijd het laatste verslag van de MKR- vergadering vinden. 
Wist u dat MKR vergaderingen openbaar zijn? 
Daarnaast kunnen er ouderavonden georganiseerd worden als de MKR het nodig vindt om de ouders te informeren. 
Of als het onderwerp minder belangrijk is zal de informatie d.m.v. een brief bij de ouders onder de aandacht worden gebracht.
 

Informatie van de ouders naar MKR

De MKR is gebaat bij een goed contact met de ouders. Zij willen graag op de hoogte blijven van wat er onder de ouders leeft. Schroom dus niet om een MKR-lid aan te spreken als u iets dwars zit.
Tot slot
De MKR neemt haar taak serieus. Wij hebben er heel veel zin in. Met uw medewerking en inbreng zal ons werk aan kwaliteit winnen.
Zonder uw reacties kan de MKR nooit optimaal functioneren.

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter