Visie

Visie van ons kindcentrum. Waar staan we voor?

Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van het kindcentrum.

Maria Montessori

De Plotter is een door de Nederlandse Montessori Vereniging erkend Montessori kindcentrum. Wij zetten onderwijsleermiddelen in vanuit de richtlijnen van Maria Montessori, afgestemd op individuele onderwijsbehoeften en leerdoelen van kinderen van 2,3 jaar tot 13 jaar. Op ons kindcentrum werken allemaal leerkrachten en pedagogisch medewerkers met een Montessoricertificering of volgen hiervoor de opleiding.


Wij begeleiden ieder kind binnen een individuele leerlijn: ieder kind krijgt persoonlijke instructie met een benadering die bij dat kind past. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om de wereld op hun eigen manier te ontdekken: we begeleiden ze om zelf hun werk te plannen en leren ze zelf kiezen uit een rijk aanbod aantrekkelijke, zelfcorrigerende materialen die alle zintuigen prikkelen.

Zo kan ieder kind dingen doen die het kan en leert het dat het goed is zoals het is. Wij trainen vaardigheden en kennis van kinderen om hen te helpen om het zelf te doen. Dankzij persoonlijk contact en betrokkenheid met ouders kunnen we samen kinderen op een positieve manier zelfstandig laten worden.

Met een sterke basis aan ruime kennis en vaardigheden weten onze kinderen daarom wat ze nodig hebben en hoe ze dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ze krijgen een eigen indruk van hun samenleving en kennen hun eigen rol hierin. Sterke basis, eigen indruk.

Onze uitgangspunten

 • Wij zijn een erkend Montessori kindcentrum
 • Wij zetten onderwijsleermiddelen in vanuit de richtlijnen van Maria Montessoriggen , afgestemd op indivuduele onderwijsbehoeften en leerdoelen van kinderen.
 • Wij geven op eigen wijze vorm aan de oriëntatie op onszelf en de wereld. Hierbij zijn wij voortdurend op zoek naar onderlinge relaties en verbanden
 • Wij betrekken ouders in onze visie op het uitdagen van Montessori opvoeding en onderwijs.
 • Wij maken gebruik van elkaars talenten en zijn als team trots op ons kindcentrum.
 • Wij maken bewust keuzes, genieten van ons werk en delen dit met elkaar.
 • Wij bouwen de facetten rondom de 21th century skills (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, social en culturele vaardigheden, samenwerken) verder uit binnen onze Montessori visie
 • Wij leggen verantwoording af over ons onderwijs door een continue interactie tussen leerling en leerkracht binnen de context van kindcentrum en samenleving

Ons kindcentrum moet in de eerste plaats voor iedereen een plezierige, veilig en uitdagende leefgemeenschap zijn waarin kinderen met respect voor elkaar zich tot ondernemende kinderen kunnen ontwikkelen waarbij wij er alles aan doen om kinderen te begeleiden om hun eigen kunnen en talenten te ontwikkelen, eruit halen wat erin zit. Samenwerkend leren neemt daar een belangrijke rol in en ook u als ouder heeft daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

Het onderwijs en de opvoeding op ons kindcentrum is gebaseerd op de ideeën van de Italiaanse onderwijshervormster Maria Montessori.

Montessori’s visie op opvoeding en onderwijs staat in het teken van het ‘opvoeden tot zelfstandigheid’. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Het is voor ons belangrijk dat we onze specifieke Montessorikenmerken realiseren, benoemen en zichtbaar maken. We doen dat mede door middel van het schoolplan die u bij de directeur kunt opvragen.

Kernpunten van de Montessori werkwijze


Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij 'de rechten van het kind' noemde. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een vrij en onafhankelijk mens te worden. Wij werken volgens de opvatting die zij ontwikkeld heeft: de Montessoriwerkwijze. Die heeft in de afgelopen 50 jaar veel modernisering ondergaan, maar de essentie is voluit overeind gebleven: het kind staat centraal. In het hierna volgende worden de kernpunten van haar visie uitgewerkt.

Leren en ontwikkelen


Activiteit is kenmerkend voor het leven en dus ook voor het kind: het is nieuwsgierig en wil de omgeving leren kennen. Die behoefte om te leren komt van binnenuit, maar het is de omgeving die prikkels leveren moet. De energie die het kind hierbij aan de dag legt heeft een scheppend karakter, het oefent voortdurend en langdurig. Het kind is daarin zeer actief; het kan heel goed aangeven waar het door geboeid wordt. Kinderen verschillen wezenlijk van volwassenen; zij hebben eigen behoeften en activiteiten. Deze komen tot uiting in periodes waarin een kind meer dan ervoor of erna ontvankelijk is voor het leren van bepaalde kennis en/of vaardigheden. Montessori noemt dat de gevoelige periode Daar sluiten we dan ook bij voorkeur op aan. Al die ontwikkelingen die het kind de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit. Ouders, broertjes en zusjes, andere familieleden, maar ook het land, de cultuur waar het kind in opgroeit, maken deel uit van die omgeving. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, maar ook aan interessante bezigheden waarmee hij de wereld kan ontdekken.

Zelfstandigheid


Montessori was van mening dat aan al deze energie een onbewuste doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil groot worden. De slogan 'help mij het zelf te doen' vervat dan ook de kern van het Montessori onderwijs en de Montessori opvoeding. De samenleving is ingewikkeld en voor kinderen niet onmiddellijk toegankelijk. Het kindcentrum helpt hen hier zicht op te krijgen. Het leert hen kiezen, biedt kennis en vaardigheden aan waardoor het kind die omgeving kan gaan verkennen. Het kind wil ook zelf minder afhankelijk en steeds zelfstandiger worden.


Dat proces van 'groot' worden moet het kind zelf doorlopen; niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het volgens Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen die het zelf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp van de volwassenen in zijn omgeving nodig.


Hulp van de ouders

Volwassenen kunnen het kind helpen door goed te kijken naar het kind, goed te kijken naar wat hij onderneemt en waar hij behoefte aan heeft. Zij kunnen het kind hulp bieden door goede voorwaarden voor ontwikkeling te scheppen. Ouders kunnen thuis een situatie creëren waarin het kind 'aan het werk kan'. Dit doen zij door activiteiten voor het kind mogelijk te maken. Dit doen ze ook door waar nodig grenzen te stellen. Montessori vindt het van belang dat de ouders in dit geheel oog krijgen voor het eigene van het kind, om het kind behoedzaam en liefdevol op weg te kunnen helpen naar een volledige ontplooiing van de persoonlijkheid. Om nog eens met Montessori te spreken: zij vatte de taak van de volwassene samen in de volgende woorden: “prikkelen tot leven, maar vrij laten in ontwikkeling”.

Leeromgeving

Ook op ons Montessori kindcentrum scheppen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten een (leer)omgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen kinderen en hun ontwikkeling vereisen een organisatie die de continuïteit van de ontwikkeling mogelijk maakt. Daarom zitten in een Montessorigroep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen. Dit noemen we ook wel samenwerkend leren.


Eigen werkkeus


Tijdens het dagelijkse werken in de groep wordt tegemoet gekomen aan de spontane belangstelling en de kinderen kiezen hun eigen werk. De leerkracht let er op dat die keuze in de juiste verhouding staat tot de mogelijkheden (talenten en beperkingen) van het kind. Er zitten ook veel regels aan die vrijheid vast die het samen leren en leven in een groep mogelijk maken. Het is een vrijheid in gebondenheid!

Montessori materiaal


In het Montessori kindcentrum neemt het materiaal waarmee de kinderen spelen en leren en zich ontwikkelen een belangrijke plaats in. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de stof te verwerken. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling(en). Hierdoor en door de manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in hun bezigheid op. Dit heeft een grote vormende waarde.

Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de kinderen zonder inmenging van de groepsleerkracht of pedagogisch medewerker hun ‘fouten’ zelf kunnen ontdekken. Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit. Het is voor kinderen uitnodigend en dat is precies waar het om gaat.

Aan het eind van de middenbouw en bij het begin van de bovenbouw begint het materiaal plaats te maken voor een meer abstracte wijze van omgaan met de leerstof. Het materiaal maakt een vloeiende overgang mogelijk van concreet, via symbolisch naar abstract denkniveau. Daarnaast zijn er vernieuwende leermiddelen in onze Montessori werkwijze ingevoerd.


Montessorionderwijs voor ieder kind


We begeleiden kinderen individueel. Daardoor biedt ons onderwijs goede ontplooiingsmogelijkheden voor ieder kind. Het rustige, stille, teruggetrokken kind krijgt een andere benadering dan het meer dynamische kind. Het kind dat zich moeilijk kan concentreren krijgt begeleiding gericht op verbetering van de werkhouding. Montessori onderwijs zoekt voor ieder kind naar de manier waarop het op school het best gedijt. Naast individuele lessen zijn er ook groepslessen. We halen samen met uw kind, uit het kind 'wat erin zit'.

Het pedagogische klimaat van het kindcentrum.


De pedagogische aandacht in ons kindcentrum gaat uit naar de totale persoonlijkheid van het kind. Daarbij spelen de vrije wil, vrijheid van keuze en zelfstandigheid een belangrijke rol. We benaderen de kinderen dan ook op basis van gelijkwaardigheid. Belangrijk in het pedagogisch klimaat is de veiligheid. Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontplooiing. Dan kan het uitdagingen aangaan, risico's nemen en samenwerken.

Die veiligheid komt in het kindcentrum tot uiting in:

 • een ordelijke gestructureerde omgeving waar het zelfstandig zijn weg weet te vinden,
 • het accepteren van de eigen aard en talenten van ieder individueel kind,
 • het stellen van reële eisen, gebaseerd op observatie.

Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen. Daarom vinden we het belangrijk dat het kindcentrum een boeiende omgeving is, die kinderen uitdaagt om nog onbekende terreinen te onderzoeken. De ontwikkeling van kinderen moet leiden tot een evenwichtigheid tussen hoofd, hart en handen. Kinderen verwachten van ons volwassenen dat we het goede voorbeeld geven.

De sfeer op ons kindcentrum

 

Op ons Montessori kindcentrum heerst een prettige, open, rustige sfeer, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. We gaan zo met elkaar om dat iedereen zich daar prettig bij kan voelen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die we niet accepteren. Medewerkers gaan met respect en waardering om met de kinderen.

We hebben veel aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de verdrietige als de fijne zaken die kinderen kunnen meemaken. Die prettige sfeer en omgang met elkaar ontstaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden, elke dag. Ook hier zijn er verschillen tussen kinderen: sommige kinderen leren het vanzelf, anderen hebben er moeite mee. Ook hier hebben kinderen soms extra hulp bij nodig. Wij proberen die hulp te geven, bijvoorbeeld door met ze te praten of door ze onder begeleiding samen te laten praten. Het is heel belangrijk dat kinderen leren om problemen, ruzies of irritaties met elkaar uit te praten.

 

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter